Flokser Grup bünyesindeki çalışanlar olarak; teknik deri, süet ve kumaş ile poliüretan üretiminde “ Tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek” ilkesi doğrultusunda Güvenli ve Sağlıklı çalışma ortamını sağlamak adına İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, işletmek ve sürekli gelişimini sağlamak ortak sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda;

  • İSG Sisteminin hedeflerini belirlemek, gözden geçirmek ve performansını izlemek
  • Yürürlükteki İSG Mevzuat, yasa, yönetmelik ve standartlara uyarak güncelliğini takip etmek
  • İş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek mevcut/potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve risk değerlendirmeleri yapmak,
  • Tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirebilmek için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek ile sistemin sistematik şekilde sürekli iyileştirmesini sağlamak ve yönetmek
  • Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike, risk ve etkilerini değerlendirmek
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine her düzeyde paydaşların katılımını sağlamak için iç ve dış iletişim kanallarını etkin kullanıp, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini uygulamak
  • Kuruluşumuza hizmet üreten taşeron ve imalatçıların yürüttükleri işlerde İSG tehlike ve risklerinin yok edilmesi ve/veya etkilerinin azaltılması için gerek iş birliğini yapmak
  • Olası acil durumların ortaya çıkmasını önlemek adına acil durum eylem planları yapmak ve uygulamak

Faaliyetlerinin uygulanması ve takip edilmesi sağlanarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği hedef ve performansının sürekli iyileştirilmesini garanti altına alırız.